Dagactiviteit ter ondersteuning van mantelzorgers

 

Gerwen, mei 2017

WLG heeft het initiatief genomen om een dagactiviteit te gaan starten voor mensen die (dreigen te) vereenzamen en het contact met het omringende netwerk door welke reden dan ook (zouden kunnen) verliezen.

Doel:
Mantelzorgers hebben het druk. Ze doen allerlei werkzaamheden die op hun weg komen. Dat kan wel eens te veel van ze vergen.
Om die reden zou een dagactiviteit voor degene voor wie ze zorgen hen een welkome ‘vrije’ ochtend of middag bieden.
Dit zijn enkele feiten op de achtergrond:

  • Nederland telde in 2015 3,5 miljoen mensen die hulp gaven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur;
  • Mantelzorgers verlenen meer intensieve en langdurige hulp; het aantal mensen dat voor zijn of haar partner of kind zorgt stijgt. Aan de andere kant kan steeds minder een beroep gedaan worden op familie.
  • Steeds meer mantelzorgers voelen zich door hun hulpverplichtingen ernstig belast; een kwart stopt met werken; het aandeel mantelzorgers > 65 jaar is fors toegenomen.

Het kan niet anders dan dat ook Gerwen daarmee in toenemende mate te maken krijgt . Daarom heeft WLG een plan ontwikkeld……

Doelgroep waar de activiteit zich op richt:
Zelfstandig wonende personen, die door (mentale) ziekte, gebrek, leeftijd of handicap en/of dreigende eenzaamheid ondersteuning van mantelzorg nodig hebben. Mede om in situaties dat de mantelzorg overbelast dreigt te raken (of tijdelijk uitvalt), ondersteuning te bieden (los van het hebben van al of niet professionele hulp).
Derhalve bestaat de doelgroep uit (doorgaans twee) personen die naast een persoonlijke (familie- partner-) relatie ook een zorgrelatie hebben.
WLG heeft als ‘werkgebied’ Gerwen, dus zal dit plan zich in eerste instantie (maar niet uitsluitend!) richten op inwoners van Gerwen.

Deelnemers zijn doorgaans
– (deels) afhankelijk van de mantelzorger (s)
– kunnen/willen zelfstandig wonen / zelfstandig leven
–  zijn voldoende zelfstandig, zelfverzorgend (met beperkte hulpmiddelen)
– voelen zich wat eenzaam of lopen het risico daartoe (alleenstaand)
– hebben (licht)e fysieke beperkingen, niet verpleegbehoeftig
– hebben soms kenmerken van beginnende dementie (partner veelal mantelzorger)
– hebben een verlies te verwerken (bijv. verlies van partner, verlies van zintuiglijke functies)
– zijn gemotiveerd voor structurele deelname

Geboden voorzieningen:
Deelnemers komen in groepsverband een keer in de week samen  op een huiselijk ingerichte locatie.
Ze worden gehaald en gebracht , doen mee aan activiteiten en nemen deel aan een gemeenschappelijke lunch, die zij deels (waar mogelijk) zelf mee bereiden. Onder de activiteiten horen spelletjes, creatieve bezigheden, buiten actief zijn, lezen of voorgelezen worden, muziek luisteren, beweging etc.

Omdat er nog een en ander in voorbereiding is valt nog niet exact aan te geven wanneer gestart kan worden. Maar zodra de locatie op orde is zal met een minimum van 3 deelnemers gestart worden.
Het vervoer, de groepsleiding, het activiteitenprogramma en de planning van personele inzet zal in zijn geheel door vrijwilligers gedaan worden.
Met andere organisaties zal verder bezien worden hoe met scholing de deskundigheid van de voorziening kan worden gevestigd en gewaarborgd.

Deelname zal niet geheel zonder kosten kunnen al wordt er gestreefd naar een low-budget voorziening. Er wordt vanuit gegaan dat deelnemers met deze voorziening langer in eigen omgeving en zoveel mogelijk onder eigen regie thuis kunnen blijven wonen. De verwachting is dat er in ieder geval sprake zal zijn van uitstel van een beroep op professionele zorg met  dientengevolge ingrijpender maatregelen.

 

Oproep:
Lezers van deze nieuwsbrief die willen meewerken aan dit plan door bijvoorbeeld per af te spreken termijn, een aantal keren te vervoeren, of te willen helpen in  de groep of andere hand-en-span-diensten willen verlenen, worden van harte uitgenodigd om te reageren via het mailadres werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com

Voorts worden mantelzorgers en zorgbehoeftigen in Gerwen uitgenodigd zich te melden voor deelname. Als richtlijn voor de start lijkt eind 2017 begin 2018 realistisch.
Als u interesse heeft neem dan ook contact op het mailadres werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com