Over de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

20130726 WLG logo normaal

Sinds maart 2022 heeft de WLG een eigen website: WLG-Gerwen.nl

Hieronder staat informatie die mogelijk iets verouderd kan zijn. Wij zijn ermee bezig!

WLG is gestart als een  werkgroep die zijn oorsprong vindt in de Dorpsraad. Tijdens de voorbereiding  (2008-2009) van het toenmalige Combiproject (een van de Idop-projecten) zijn er enkele bijeenkomsten geweest om toelichtingen te geven. Daarbij kwam ook veel ‘toekomstige’ WMO-stof aan de orde.

Omdat er vanuit de Dorpsraad veel aandacht nodig was voor alle Idop-plannen werd toen al gesproken van een denktank voor de vragen rondom de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zo werd o.a. verwezen naar de vergrijzing.

Begin 2010 is door Jan Bekkers en Ton Tenback vanuit de Dorpsraad het initiatief genomen om tot de vorming  van zo’n ‘denktank’ te komen. Een tweede aanleiding voor dit initiatief was het verdwijnen van voorzieningen dat in samenhang met de vergrijzing voor een reëel leefbaarheidsvraagstuk zorgde.

De groep mensen die toen gevormd is,  heeft als werknaam “Werkgroep Leefbaarheid Gerwen” gekozen.

Deze groep bestond uit Jan Bekkers, Ton Tenback, Annemarie Tenback, Jeanne de Hommel, Paul Mol, Gerard Gorseling, Miriam van de Sande en Kees van de Sande.

Het eerste besluit dat genomen werd was om door middel van een enquête erachter te komen wat Gerwen nodig had om de leefbaarheid te verbeteren.  De thema’s waarover informatie nodig was werden verzameld en er werd in samenspraak met het LEV een stagiair gevonden om de enquête uit te voeren.

De resultaten waren niet verrassend en niet veel anders dan die van het Haalbaarheidsonderzoek naar een Combiproject in Gerwen.

Hier een uitzending van het LON : Ontstaansgeschiedenis WLG (sept 2010)

En een rapport van Movisie :Ondersteuning vrijwilligerswerk (2011).

Toch heeft de werkgroep uit de resultaten een aantal  thema’s gelicht en omgezet in actie, waarvan het resultaat was dat per november 2010 de inloop een feit was., Daarnaast zijn een reeks van lezingen en activiteiten voor zowel volwassenen als jeugd opgezet.

Toen is de trend gezet. Maar dat betekende ook dat problemen zich aandienden. Een daarvan was het ontbreken van financiële middelen. Er werd contact gezocht met de gemeente die een startsubsidie verleende. Daarmee kon ruimte gehuurd worden voor de activiteiten.

In het voorjaar van 2011 is besloten de werkgroep een rechtspersoonlijkheid te geven en is gekozen voor een stichting. De naam werkgroep is gehandhaafd omwille van de naamsbekendheid die er inmiddels mee was bereikt.

Statuten en huishoudelijk regelement zijn ter inzage voor wie daar weet van wil hebben.

Intussen is de werkgroep doorgegaan met het uitvoeren van haar activiteiten op allerlei vlakken. Steeds heeft daarbij centraal gestaan: ontmoeten.
De Werkgroep ziet ontmoeten als het smeermiddel van een goed functionerend dorpsleven. Ontmoeten betekent elkaar leren kennen, weet hebben van elkaar, niet weg kijken als er iets ‘aan de hand’ is. Het maakt iedereen medeverantwoordelijk voor het welzijn in het dorp.

Dit uitgangspunt stond centraal bij het werven van vrijwilligers, bij het opzetten van de vrijwillige hulpdiensten en bij het zoeken naar  mogelijkheden om de zorg in het (vergrijzende, niet groeiende,  van voorzieningen verstoken) dorp dichterbij te krijgen.

Voorbeeld : Presentatie WLG (mei 2013)

De werkgroep heeft zich op diverse plaatsen georiënteerd en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt toen zij kennismaakte met een initiatief dat  gemeenschap-overstijgend PON-onderzoek naar leefbaarheid bood.

Samen met Sterksel is dat onderzoek gedaan en daaruit zijn voor Gerwen een aantal thema’s naar voren gekomen die verbetering behoefden.

  • de eerste levensbehoeften (geen winkel etc.)
  • geen openbare gemeenschapsruimte voor activiteiten of inloop
  • vragen over hoe iedereen te bereiken
  • voorziening in zorg en welzijn zowel professioneel als vrijwillig

Het genoemde PON-onderzoek heeft nieuwe werkgroepen opgeleverd die  samen op zoek zijn naar haalbare oplossingen.

De site die U nu bezoekt is daarvan een resultaat.  Over de ontwikkelingen en vorderingen van de werkgroepen zal op een andere pagina verslag worden gedaan.

Werkgroep Eerste levensbehoeften.

Met een dorpsraadpleging is gepoogd een coöperatie te starten als basis voor een winkel in Gerwen.

Of dat gelukt is  ……..

Activiteiten

Als je ontmoeten nastreeft moet er van alles gebeuren. Je wilt mensen op de been krijgen en zorgen dat ze zo betrokken zijn en participeren. Daarvoor is een gemakkelijk te bereiken gemeenschapshuis een voorwaarde.

Vooralsnog is die ruimte er niet op de manier waarop de dorpsgemeenschap graag zou willen.

Voor WLG betekent het dat activiteiten bedacht en ontwikkeld kunnen worden, dat ze tot in detail worden voorbereid en dat bij uitvoering bezien wordt of kosten en baten verantwoord tegen elkaar zijn af te wegen.

Zorgen voor elkaar

Niet voor niets staat in het logo ‘Zorgen voor elkaar’. Het kan op twee manieren worden uitgelegd:

  • als werkgroep hebben we zorg voor elkaar: we schenken aandacht aan alles wat dit zorgen voor kan bevorderen
  • het zegt ook dat zorg nodig is om elkaar te ervaren

WLG heeft op diverse terreinen de mogelijkheid de helpende hand toe te steken met vrijwilligers.  (zie elders)

Voor de zorg die professioneel geboden kan worden staat er veel op het spel. De verantwoordelijkheid daarvoor (uitvoering, geld en toekenning) komt bij de gemeente te liggen. WLG wil voor Gerwenaren ondersteuning bieden bij hulp- en zorg aanvragen. Het krijgen waar je recht op hebt is niet zonder meer een gelopen race. Vooral het snijvlak tussen professionele zorg en hulp die door vrijwillige inzet geboden kan worden maakt betrokkenheid van een tussenpersoon plausibel. Die rol wil WLG hebben.

Er is inmiddels ook een aantal vrijwilligers actief met de mogelijkheid bezoeken aan dorpsgenoten te brengen zonder dat deze speciaal tot een doelgroep  behoren, maar gewoon vanuit ‘medemenselijkheid’. Dat kan gebeuren als er indicaties zijn dat zo’n bezoekje geapprecieerd zal worden: bij een ziekbed, weinig familie in de buurt, verjaardag in eenzaamheid, nieuwe bewoner, vertrekkend bewoner etc. Verslag hierover volgt op deze site.

Ook is een nieuwe kookgroep in ontwikkeling. Naast de “Eetkamer” die in Gerwen al een aantal jaren actief is voor alleenstaande 65-plussers wordt nagedacht over koken voor iedereen die daarmee ontmoeting zoekt. Ook deze groep zal eens per maand een maaltijd bereiden (‘wat de pot schaft’). Nieuws volgt zodra er meer duidelijkheid is.

Communicatie

Veel mensen geven aan van een aantal zaken niet op de hoogte te zijn, niet te  weten waar ze iets of iemand moeten vinden. De werkgroep die zich is gaan buigen over dit probleem heeft deze website (waar u nu bent) bedacht en uitgevoerd.

Het logische gevolg van deze stap is dat er ook geprobeerd zal worden de digitale bereikbaarheid van iedereen in het dorp  (ook de ‘verstokte digibeten’ en ouderen die er tegen opzien) zo groot mogelijk te maken. Dat houdt ook in dat, waar mogelijk,  laptops in herbruik genomen worden en tijdelijk ter beschikking gesteld. Door een gerichte ondersteuning en een simpele inrichting kan iedereen meedoen.

Stichting Leefbaarheid Gerwen (SLG) is de rechtspersoonlijkheid waaronder Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) actief is.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 52908364, Datum: 9 juni 2011

U kunt ons volgen op Twitter @WerkgroepGerwen