Tag archieven: woningbouw

Ontwikkelingen Gerwen ZO

GerwenZO! begint vorm te krijgen. Het nieuwbouwproject van 72 woningen in Gerwen heeft een bijzondere opzet die ver van een standaard woningbouwproject ligt.

In het Zuidoosten van Gerwen, gelegen tussen de bestaande straten Ter Warden, Moorvensedijk en Kerkakkers en ten Oosten van de voetbalvelden van RKGSV, staan de bouwhekken gereed om met de eerste werkzaamheden voor het bouwproject GerwenZO! te starten. Na een jarenlange periode aan gemis van een nieuwbouwproject in Gerwen, kent dit project nu een bijzondere aanpak; Mogelijk geïnteresseerden zijn al sinds de zomerperiode van 2016 betrokken bij de beslisvorming over woningtypes, energiekeuzes en prijsniveaus. Ver voordat de bouw zou starten of zelfs de eerste tekeningen in de pen zaten.

Een overzicht van de ontwikkelingen

Middels enquêtes onder potentiële geïnteresseerden zijn al in juli 2016 de wensen voor verschillende woningtypes, prijsniveaus en woningimpressies geïnventariseerd. Ook heeft men inspraak gekregen op het stedenbouwkundige plan.  De dorpsraad Gerwen heeft hierbij ook een belangrijke rol gespeeld.

Op basis van deze uitkomsten zijn stedenbouwkundigen en architecten plannen gaan ontwerpen die in zijn algemeenheid aansloten bij de wensen van de Gerwenaren en potentiële toekomstige bewoners.

Tijdens bijeenkomsten met kandidaat-kopers is begin dit jaar door een overgrote meerderheid bepaald dat het project Bijna Energie Neutraal (BENG) zal worden gebouwd met de mogelijkheid tot individuele uitbreiding naar Energieneutraal ofwel ‘nul op de meter’ (NOM). In samenspraak met de gemeente Nuenen zal er ook in het openbaar gebied veel aandacht zijn voor duurzaam bouwen.

De verscheidene wensen van de betrokkenen hebben geleid tot een gevarieerd project met een zeer diverse verzameling in landelijke stijl ontworpen woningen. Het plan bevat twee-onder-één kap woningen, drie-onder-één kap woningen, hoekwoningen, rijwoningen, seniorenwoningen en vrijstaande woningen. En iedere woning kan door een kandidaat die tijdig instapt, nog verder op maat gemaakt worden. Eén-derde van het plan worden starterswoningen onder 200.000 euro, één-derde zit in het middensegment tot maximaal 340.000 euro en het overige deel valt in het segment tussen 350.000 en 500.000 euro.  Deze prijzen zijn exclusief extra kosten voor verduurzaming waarvoor ook subsidiemogelijkheden zijn.

Open dagen

Op donderdagavond 29 juni en zaterdagmiddag 1 juli organiseert GerwenZO! 2 open dagen / bijeenkomsten waarbij verdere woningimpressies, materiaalkeuzes en definitieve prijzen tentoongesteld worden en waar(na) kandidaten hun voorkeurskavels kunnen opgeven. Ook zal er veel informatie zijn over energiezuinig bouwen.

Eind 2017 of begin 2018 wordt een goedkeuring op het bestemmingsplan verwacht, waarna ‘bouwrijp maken’ kan starten. In de loop van  2018 zal er dan kunnen worden gestart met de bouw van de eerste huizen, waarbij de oplevering van fase 1 (kavels 1 t/m 35) naar verwachting eind  2018 zal plaatsvinden. Met de verkoop en bouw van fase 2 (kavels 36 t/m 72) zal in een later stadium worden aangevangen. Bij grote belangstelling zou dit al heel snel aan de orde kunnen zijn.

U kunt HIER een overzicht zien van indeling van de verschillende kavels.

Op de website www.gerwenzo.nl kan alle informatie aangaande het project worden gevonden en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de kandidaat-koperslijst.

 

—————–

Opdrachtgever: GerwenZO! bv

Realisatie: Van Santvoort Projectontwikkeling bv

Open dagen GerwenZO!: Donderdag 29 juni van 19:00u-21:00u en Zondag 1 juli van 14:00u-16:00u in de voetbalkantine van RKGSV Gerwen aan de Polder 1 te Gerwen

Website: www.gerwenzo.nl

Email: info@gerwenzo.nl

Facebook: www.facebook.com/gerwenzo

Notulen Openbare vergadering 18 april 2017 beschikbaar

De notulen van de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad kunt u HIER nalezen.

Tijdens deze vergadering werd o.a. de stand van zake m.b.t. GerwenZO toegelicht. Tevens werd aandacht besteed aan de stand van zaken inzake advies van Dorpsraad aan B&W betreffende huisvesting Statushouders.

Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest hadden betrekking op de buurtbus en verder werd vanuit de WLG wat verteld over mantelzorg in Gerwen.

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GERWEN DINSDAG 18 APRIL 2017

Op 18 april houdt de Dorpsraad weer een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel op de Heuvel 11 te Gerwen. Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.

Agendapunten:

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen vergadering 31 januari 2017
 4. Stand van zaken bouwplan Gerwen ZO;  spreker Harry van Lieshout.
 5. Werkgroep Leefbaar Gerwen; Voorbereiding mantelzorgondersteuning.
 6. Stand van zaken inzake advies van dorpsraad aan B en W  betreffende  huisvesting  statushouders.
 7. Stand van zaken buurtbus Gerwen.
 8. Vragenhalfuurtje ( via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl) aanvraag indienen.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.

Inloopavond ´Huisvesting en inburgering vergunninghouders´

De Dorpsraad Gerwen vraagt uw aandacht voor het onderwerp Huisvesting en inburgering vergunninghouders en nodigt U uit voor de inloopavond op donderdag 16 maart in SSCA D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen vanaf 17.00 tot 21.00 uur.

Huisvesting en inburgeren nieuwe Nuenenaren

Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar Nuenen. Het gaat om 81 (prognose) vergunninghouders die in 2017 moeten worden gehuisvest. Omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn, wordt er zowel naar panden gezocht die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden (samen met woningcorporaties) en wil alle bewoners daarbij betrekken. Bij het zoeken zijn drie dingen erg belangrijk:

 • de huisvesting van 81 zgn. ‘vergunninghouders’ mag niet ten koste gaan van Nuenenaren op de wachtlijst;
 • het kiezen van de locaties gebeurt open en eerlijk – inwoners en gemeente doen dat samen;
 • het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Na de Inloopavonden in maart 2017 worden alle reacties en suggesties bij elkaar gevoegd. Er wordt vervolgens een realistische lijst opgesteld van geschikte locaties en mogelijkheden om vergunninghouders te huisvesten.

In een extra openbare vergadering van de Dorpsraad, welke op 18 april 2017 zal worden gehouden, zal dit onderwerp op de agenda worden geplaatst.

Het streven van de gemeente  is om een uitgewerkt plan over huisvesting én inburgering op 6 juli aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij goedkeuring wordt daarna overgegaan tot uitvoering.

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 15 november 2016 – BIJEENKOMST WONINGBOUW GERWEN ZO BV

De Dorpsraad Gerwen houdt dinsdagavond 15 november a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst waarin het bouwen in Gerwen aan Ter Warden centraal staat. Dit is een vervolg op de eerdere bijeenkomst van 19 juli.

GerwenZO BV zal op deze avond uitleggen wat de stand van zaken momenteel is.

Iedereen die geïnteresseerd is in het bouwen in Gerwen en natuurlijk diegenen die ingeschreven hebben voor dit bouwproject zijn van harte welkom in de voetbalkantine van R.K.G.S.V., De Polder 1 te Gerwen.

Tot 15 november 2016!

Meer informatie omtrent dit project is terug te vinden op  www.gerwenzo.nl

Bouwnieuws Project Gerwen ZO

Op 19 juli jl. zijn aan de inwoners van Gerwen en andere belangstellenden de bouwplannen van Gerwen ZO gepresenteerd.

Voor de ontwikkeling van Gerwen ZO is een enquête samengesteld. Het invullen van de enquête is geheel vrijblijvend en bedoeld om ons inzicht te geven in de wensen van kandidaten, omwonenden en belanghebbenden.

Deze enquête kunt u hier bekijken.

De ingevulde enquête kan worden ingevuld en uiterlijk op 15 augustus 2016 worden ingediend via e-mail (info@gerwenzo.nl) of per post aan Van Santvoort Projektontwikkeling bv – De Plank 93 – 5504 EE Veldhoven.

LET OP: INSCHRIJVINGEN ZULLEN WORDEN GECONTROLEERD EN ONTDUBBELD. DIT FORMULIER HEEFT GEEN EFFECT OP DE UITEINDELIJKE TOEWIJZING VAN EEN WONING. TWEE FOMULIEREN INDIENEN HEEFT DUS GEEN ZIN. HET SYSTEEM VAN WONINGTOEWIJZING ZAL GEBASEERD WORDEN OP DE LANGST INGESCHREVEN KANDIDAAT.

Meer info kunt u binnenkort op www.gerwenzo.nl vinden.

Notulen openbare vergadering 15 September 2015 beschikbaar

De notulen van de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad kunt u HIER nalezen.

Deze dorpsraad vergadering stond o.a. in het teken van het uitstel van de woningbouwplannen in Gerwen Zuidoost (voorheen: Kerkakkers). Wethouder Martien Jansen gaf hier een toelichting betreffende de redenen van dit uitstel.

Ook stelden de heren J. van Rooij en A. van Genugten zich voor en gaven zij een interessant inkijkje in het werk van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor de gemeente Nuenen.

Daarnaast kwam bv. ook de fietsoversteek aan de Gerwenseweg aan de orde.