Alle berichten van Dorpsraad Gerwen

Dementie, óók onze zorg! 18 november

Informatieavond 18 november in Nuenen

 

Voortdurend zoeken naar de portemonnee, zich afvragen hoe de buurman heet, of de weg niet meer weten naar het eigen huis. Opeens liggen dagelijkse dingen niet meer op hun plek en het normale ritme schijnt verstoord. Dat geeft een angstig gevoel. Onbegrijpelijk, zowel voor de persoon zelf als voor zijn partner. Wat is er aan de hand?

Vergeetachtigheid overkomt iedereen. Maar regelmatig terugkomend geheugenverlies, angstig worden om kleine dingen en voortdurend zoeken naar dagelijkse spullen geeft onbehagen. Deze symptomen kunnen duiden op beginnende dementie. Waar krijgt u hulp bij het omgaan met dit vreemde, ongekende gedrag?

Niet alleen voor bezorgde ouderen maar voor alle ouderen en hun directe omgeving, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te krijgen in ongewone signalen. Erkenning dat er iets ongewoons aan de hand is, voorkomt ongewilde irritaties en angstgevoelens.

De Seniorenraad Nuenen, de gezamenlijke ouderenbonden, de Alzheimer afdeling Zuidoost Brabant, en de gemeente Nuenen organiseren deze informatieavond om vragen hierover te beantwoorden.

Deze informatiebijeenkomst maakt deel uit van een project, dat in alle Brabantse gemeenten wordt georganiseerd, en mede wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant.

Laat u voorlichten en zorg dat u er iets van afweet. Waar kan ik (als dat nodig is) met mijn vragen naar toe en wanneer en hoe kan hulp geboden worden.

Alle reden om u bijtijds te laten informeren. Kom en praat mee!

Wanneer  woensdag 18 november om 19:30 uur
Waar          in de raadszaal van Het Klooster te Nuenen
De zaal is een half uur vóór aanvang geopend. De locatie is rolstoel-toegankelijk, de toegang is gratis. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.

 

 

Notulen openbare vergadering 15 September 2015 beschikbaar

De notulen van de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad kunt u HIER nalezen.

Deze dorpsraad vergadering stond o.a. in het teken van het uitstel van de woningbouwplannen in Gerwen Zuidoost (voorheen: Kerkakkers). Wethouder Martien Jansen gaf hier een toelichting betreffende de redenen van dit uitstel.

Ook stelden de heren J. van Rooij en A. van Genugten zich voor en gaven zij een interessant inkijkje in het werk van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor de gemeente Nuenen.

Daarnaast kwam bv. ook de fietsoversteek aan de Gerwenseweg aan de orde.

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GERWEN 15 SEPTEMBER 2015

Soort:                   Openbare vergadering
Datum:                dinsdag 15 september 2015
Locatie:               SSCA `Den Heuvel`, Heuvel 11 te Gerwen
Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vergadering 31 maart 2015
 4. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 5. Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback, Martien Jansen)
 6. Fietspad Dungense Kant
 7. Afval clusteren
 8. Snelheidsmeter
 9. Verplaatsen speelplekje Wout vd Waterlaan/Jan Dekkerslaan (achter kerkhof) richting Dora Ebbenhof
 10. Gastsprekers: BOA’s
 11. Open agendapunt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting agendapunt 5:

De woningbouwplannen in Gerwen Zuidoost (voorheen: Kerkakkers) zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gebeurt vanwege de moeizame onderhandelingen tussen de gemeente Nuenen en woningcorporatie Helpt Elkander over hernieuwde prestatieafspraken.
Wethouder Martien Jansen zal een toelichting geven betreffende de redenen van dit uitstel.

Toelichting agendapunt 10:

De heren J. van Rooij en A. van Genugten zullen toelichten wat het werk van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor de gemeente Nuenen inhoudt.

De notulen van de laatste vergadering (31 maart 2015) zijn HIER na te lezen.

Openbare vergadering 26 mei 2015 gaat niet door

De eerder door de dorpsraad aangekondigde openbare vergadering van 26 mei 2015 gaat niet door. Er zijn momenteel geen actuele onderwerpen die voldoende inhoud bieden. Met name over de bouwplannen in Gerwen kan nog niets nieuws worden gemeld.

De eerstvolgende openbare vergadering staat gepland voor 20 oktober 2015.

Mocht er in de tussentijd nieuwe informatie beschikbaar komen die een vergadering rechtvaardigt, dan zal hier passend op worden geanticipeerd.

NOTULEN OPENBARE VERGADERING 31 MAART 2015 BESCHIKBAAR

De notulen van de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad kunt u HIER nalezen.

Deze dorpsraad vergadering stond o.a. in het teken van de zorgtransitie die per 1 januari 2015 in werking is getreden.

Ook stelde onze wijkagent Henk Verdonschot zich voor en werd er aandacht besteed aan de uitbreidingsplannen (nieuwbouw) in Gerwen.

De eerstvolgende openbare vergadering wordt in het najaar van 2015 gehouden.

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 31 maart 2015

Soort:                  Openbare vergadering

Datum:                dinsdag 31 maart 2015

Locatie:               SSCA `Den  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vergadering 28 oktober 2014
 4. Mededelingen dagelijks bestuur
 5. Digitaal dorpsplein (Hans Wouters)
 6. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 7. Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback)
 8. Gastspreker Wijkagent Henk Verdonschot
 9. Centrum Maatschappelijke Deelname (zorg 2015) evaluatie (Wethouder Martien Jansen)
 10. Open agendapunt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Notulen openbare vergadering 28 oktober 2014 beschikbaar

De notulen van de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad kunt u hier nalezen.

Deze dorpsraad vergadering stond in het teken van de zorgtransitie die per 1 januari 2015 in werking zal treden.

In dit kader zette Kees van de Sande namens WLG uiteen hoe WLG een rol kan spelen in deze transitie. De tekst van Kees kunt u hier nalezen.

Wethouder Paul Weijmans presenteerde de plannen van de gemeente en wat de functie van het Centrum Maatschappelijke Deelname wordt in het kader van deze transitie. De presentatie die hij hierbij gaf, kunt u hier nog eens nakijken.

De belangstelling voor deze vergadering was uitstekend; We hopen dat deze trend zich volgend jaar voortzet. De eerstvolgende openbare vergadering wordt in maart 2015 gehouden. Nadere details volgen zo spoedig mogelijk.

IMG_0005 IMG_0001

Dorpsraad Gerwen openbare vergadering 28 oktober 2014

Soort:                   Openbare vergadering
Datum:                dinsdag 28 oktober 2014
Locatie:               ’t  Huysven, De Huikert 35 te Gerwen
Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Mededelingen dagelijks bestuur
 5. Digitaal dorpsplein
 6. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 7. Gastspreker Centrum Maatschappelijke Deelname (zorg 2015)  (Wethouder Paul Weijmans)
 8. Open agendapunt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Toelichting agendapunt 7:

Paul-Weijmans
Wethouder Paul Weijmans

De dorpsraad wil in het bijzonder onze gastspreker Wethouder Paul Weijmans  uitlichten. Hij zal uiteenzetten wat de transities in de zorg (vanaf januari 2015) voor de inwoners van de gemeente Nuenen in zullen houden en wat het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) hierin kan betekenen.

Wethouder Weijmans heeft bij de gemeente Nuenen de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Duurzaamheid & milieu
 • Gezondheidsbeleid
 • Transitie AWBZ
 • Coördinatie Transities
 • Welzijn en sociale zaken

Het Centrum Maatschappelijke Deelname, ook wel CMD genoemd, is de plaats waar alle burgers van Nuenen vragen kunnen stellen over deelname aan de samenleving. Dit kan op het gebied zijn van wonen, welzijn en zorg. Het is een centrum voor alle inwoners, dus ook mantelzorgers en vrijwilligers.