Alle berichten van Dorpsraad Gerwen

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Gerwen

Datum:                Dinsdag 30 oktober 2018

Locatie:               SSCA `D’n  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

 

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. asbestdakenverbod
 4. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
 5. Gastspreker Paul Sluijter inz. Buurtbus
 6. Vragen ‘half uurtje’ (via website digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 Ad 3:

De laatste asbestdaken zijn geplaatst in 1993 en zijn nu versleten. Verzekeraars vergoeden steeds minder. De regering heeft een asbestdakenverbod in 2024 aangekondigd. De meeste daken, ongeveer 85% zijn kleine daken. Daken tot 35 vierkante meter mogen mensen zelf verwijderen.

In samenwerking met de vereniging van kleine kernen Noord-Brabant proberen we zoveel als mogelijk kleine daken door zelfwerkzaamheid te verwijderen. Als je het samen doet is het niet alleen goedkoper maar het stimuleert ook. Vele handen maken licht werk. De gemeenten helpen mee om het zo makkelijk als mogelijk te maken.

Op dinsdag 30 oktober zal Dave Rensman van de omgevingsdienst laten zien waarom er een asbestdakenverbod komt, wat er allemaal mee speelt en hoe je het zelf verwijderen samen kan aanpakken.

Ad 5:

Op 30 oktober komt Paul Sluijter van de buurtbusvereniging Best-Nuenen uitleggen over de nieuwe buurtbusverbindingen in en rond Gerwen. Hij neemt ook een bus mee die buiten de zaal te zien is.

Referendum 10 oktober

Aanstaande woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de mogelijke samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. De vraag die wordt gesteld is: Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven?

De provincie Noord-Brabant stelde een herindelingsontwerp vast waarmee zij de samenvoeging beoogt van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven per 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. verzet zich tot nu toe tegen de samenvoeging van de beide gemeenten.

Onder de bevolking verschillen de meningen enorm. Als Dorpsraad Gerwen hebben we een zienswijze ingediend waarin we geen standpunt hebben ingenomen over de herindeling. Wel hebben we duidelijk gemaakt dat we het belangrijk vinden dat ons dorpse karakter behouden blijft, en dat de dorpsraad kan blijven bestaan in zijn huidige vorm.

Het referendum is uw kans om te laten horen wat u vindt van de voorgestelde herindeling.

Op www.nuenen.nl/referendum staat allerlei informatie, van het herindelingsontwerp en de reacties van beide gemeenten tot de ”technische” informatie over de gang van zaken rond het stemmen zelf.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Schilderen van de lichtmasten

De gemeente is vorige week begonnen met het opknappen van de lichtmasten in Gerwen.

Dit betekent tijdelijk enige overlast, omdat de straatnaamborden en ook de kroonringen waar we de plastic zakken aanhangen tijdelijk worden verwijderd.

Deze komen uiteraard terug zodra de verf voldoende is gedroogd.

Daarna hebben we weer mooie, frisse lantaarnpalen in ons dorp!

Installatie Dorpsraad Gerwen tijdens openbare vergadering dinsdag 24 april 2018

Burgemeester Houben van de Gemeente Nuenen c.a. zal dinsdagavond 24 april de nieuw gekozen  Dorpsraad van Gerwen officieel installeren, nadat eerst afscheid wordt genomen van de oude raadsleden.

Tijdens deze avond is er volop gelegenheid om  kennis te maken met de nieuwe gezichten van de Dorpsraad en kunt u bij ze terecht met uw vragen, suggesties, voorstellen etc.

Hebt u een dringende zaak die deze avond zeker behandeld moet worden? Hiervoor kunt u uw aanvraag indienen via www.digitaal-dorpsplein-gerwen.

AGENDAPUNTEN 

 1. Opening door voorzitter
 2. Afscheid (oude dorpsraadsleden) door Burgemeester Houben en dorpsraadsleden
 3. Installatie Dorpsraad 2018-2022 door Burgemeester Houben
 4. Woordje Burgemeester betreffende herindeling
 5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
 6. Vragen ‘half uurtje’ (via website digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Samenstelling nieuwe Dorpsraad Gerwen bekend

Na een spannende verkiezingsdag op woensdag 21 maart 2018 was de uitslag van de verkiezing de Dorpsraad Gerwen 2018 als volgt:

 1. 144 stemmen – Anja van Berlo
 2. 136 stemmen – Ad Donkers
 3. 134 stemmen – Matty Verkuylen
 4. 132 stemmen – Ruurd van Heijst
 5. 123 stemmen – Reinoud Lantman
 6.    77 stemmen – Karin Hurkens
 7.    38 stemmen – Brian de Bart
 8.    34 stemmen – Harry de Vries
 9.    32 stemmen – Wim Merks

Totaal uitgebrachte stemmen:  850 (van totaal 1701 stemgerechtigden)

De eerste 7 maken vanaf nu deel uit van de Dorpsraad Gerwen.

Voorlichting 9 april ontwerp herindeling Nuenen c.a. – Eindhoven

Op maandagavond 9 april 2018 wordt door de Provincie Noord-Brabant in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen voorlichting gegeven betreffende het herindelingsontwerp Nuenen c.a.- Eindhoven . Deze bijeenkomst is  bedoeld voor inwoners uit Gerwen.

Het programma van deze avond is:

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.30 uur ontvangst bewoners
19.30 – 20.30 uur toelichting op het proces samenvoeging gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven door gedeputeerde Anne-Marie Spierings ruimte voor vragen en delen opvattingen
20.30 – 20.45 uur pauze
20.45 – 21.45 uur gelegenheid om input te leveren voor
herindelingsontwerp
22.00 uur afsluiting informatiebijeenkomst en nazit
U kunt zich aanmelden via www.brabant.nl/herindelingsontwerpnuenen.

De volledige uitnodiging kunt u hier nalezen.

Whatsapp groepen Gerwen

!!! Oproep !!!

Zouden de beheerders van de Whatsapp groepen voor straten en wijken in Gerwen zich kunnen melden? De gemeente Nuenen heeft op dit moment geen totaaloverzicht van straten/wijken waarin een Whatsapp groep actief is. De lijst met Whatsapp groepen wordt via de gemeente gedeeld met de politie, wat de veiligheid ten goede komt.
Beheerders kunnen hun straat/wijk Whatsapp groep melden via het mail adres van de dorpsraad: dorpsraadgerwen@gmail.com.
De dorpsraad zorgt er dan voor dat de groepen op het overzicht van de gemeente terechtkomen. De beheerder die zich meldt krijgt dan via de gemeente per woning een Whatsapp stikker.

Verkiezingen Dorpsraad 21 maart 2018

OPROEP AAN ALLE GERWENAREN !

Bent U die enthousiaste man of vrouw uit Gerwen die voor de belangen van de leefbaarheid in Gerwen wil opkomen?

De Dorpsraad Gerwen heeft zich in de afgelopen tien jaar o.a. hard gemaakt voor de volgende belangen en meegewerkt aan de totstandkoming van:

 • Verbouwing Brede School Heuvelrijk
 • Realisatie bushalte Kerkakkers
 • Aanpak Entree Gerwenseweg
 • Inrichting Openbaar groen
 • Herinrichting Tip
 • Bouwen in Gerwen
 • Communicatie tussen bewoners en bestuur Nuenen
 • Andre van der Maat dag (opschonen Gerwen van zwerfafval)
 • Bemiddeling AED voor punten in Gerwen
 • Opkomen voor buitengebied en natuur in Gerwen
 • Bemiddeling bij verbouwing Huysven richting gemeente en zorgdragen voor voetpad naar ´t Huijsven
 • Algemene Veiligheid in Gerwen
 • Veiligstellen Dorpsfeest Gerwen (subsidie)
 • Advisering clustering ophalen huisvuil

Plannen in voorbereiding:

 • Dagopvang om mantelzorgers enigszins te ontlasten
 • Aanpassing van het M.F.A. gebouw D’n Heuvel B.V. voor een beter multifunctioneel gebruik

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, tegelijkertijd kunt u uw stem uitbrengen voor de Dorpsraad.

Enkele leden stellen zich na 10 of 4 jaar actief te zijn geweest, niet meer herkiesbaar; De dorpsraad is op zoek naar kandidaten voor de kieslijst in maart 2018!

Er hebben zich al een aantal enthousiaste Gerwenaren aangemeld, maar we kunnen er nog meer gebruiken! Dan valt er immers ook te kiezen!

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij Jan Bekkers: bekkers.jmm@gmail.com en bij Ton Tenback: a.tenback@onsnet.nu

Zij nemen dan contact met u op voor een eventuele afspraak.

Wilt u op de kandidatenlijst, stuur dan een mail vóór 12 januari naar de secretaris van de Dorpsraad Gerwen Anja van Berlo; anjavanberlo645@gmail.com